شرکت قطار شهری مشهد
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴ تعداد بازدید: ۶۸
طبقه بندی: جوایز و افتخارات قطار شهری مشهد
چچ
2YXZgtin2YUg2YbYrtiz2Kog2LHYttin2YrYqiDYtNmH2LHZiNmG2K/ZiiDYr9ix2YPYp9mH2LQg2LLZhdin2YYg2KfZhtiq2LjYp9ixINiv2LEg2KfZitiz2Krar9in2YcgMTM5OA==

مقام نخست رضایت شهروندی درکاهش زمان انتظار در ایستگاه 1398

تاریخ دریافت: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸