شرکت قطار شهری مشهد
شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۱ ۸۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YLYt9in2LHYtNmH2LHZiiDZhdi02YfYryDYr9ixINmF2LnYsdi2INiv2YrYryDYtNmI2LHYp9mKINi02LTZhQ==

قطارشهری مشهد در معرض دید شورای ششم

به گزارش روابط عمومی وبین الملل شرکت قطارشهری مشهد، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از خطوط قطار شهری مشهد پنجشنبه یازدهم شهریورماه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل شرکت قطارشهری مشهد، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از خطوط قطار شهری مشهد پنجشنبه یازدهم شهریورماه بازدید کردند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات