موفقیت پیشرفت است نه به نقطه پایان رسیدن، موفقیت از آن کسانی است که هرگز از شکست و تجدید مبارزه بیم و هراس ندارند چون بر این باورند که یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت.

جایگاه مجموعه شرکت قطارشهری مشهد حاصل زحمات و همت بلند مدیران و تلاشگران گذشته این مجموعه و آینده نگری و سخت کوشی شما عزیزان می باشد. ما خود را متعهد می دانیم که برای شهر مقدس مشهد در سنگرعمران و آبادانی شهر ،مفید و برای آیندگان امید بخش باشیم. نام شرکت قطارشهری مشهد برای بنده و شما افتخار آفرین است. برای همه شما عزیزان سلامتی، سرافرازی، موفقیت و برای ایران عزیزمان سربلندی آرزومندم.

کیانوش کیامرز | مدیر عامل

No Cache
Gt: 22.190436681112
Qt: 0.76399111747742